သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တဵၵ်းတဵင်ၸဝ်ႈၼႃးသၢမ်ၵေႃႉလႄႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တဵၵ်းတဵင်ၸဝ်ႈၼႃးသၢမ်ၵေႃႉလႄႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸို်င်ႈတႆး မၢႆ 9/2016

ဝၼ်းထိ 06/ 12/ 2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တဵၵ်းတဵင်ၸဝ်ႈၼႃးသၢမ်ၵေႃႉလႄႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

  1. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉယွၼ်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/11/2016 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉဢိၵ်ႇတင်းဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 16 ၼိုင်ႈၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ တပ်ႉ 119 ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/11/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 119 မွၵ်ႈ 50  ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 တိူင်းတႃႈ လိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၵုမ်းၵမ် ၶီႇလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇတၢင်းၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်မိူင်းမုဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇလႃႈလဵဝ်ႈသေၵိုတ်း ယင်ႉ တီႈဢီႇၼၢႆး၊ဝၢႆးၼၼ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းပႆလိၼ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 လၵ်းသေထိုင်ႁွတ်ႈၵႂႃႇမိူင်းတွင်ၽွင်း 6:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈယဝ်ႉၵိုတ်း ယင်ႉ လိုဝ်ႈ ၼွၼ်းတီႈၼၼ်ႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 12/11/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပႆၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်း ပဝ်း သေ ယင်ႉလိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸုၵ်းလွမ်ႉႁွပ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်း သဵင်ၸဝ်ႈၼႃးသၢမ်ၵေႃႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းႁိူဝ်းၶဝ်လင်ၼိုင်ႈ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်လုင်းလႃႉဝိၼ်းဢႃယု 64ၸၢႆးၺုၼ်ႉဢႃယု 25 လႄႈၸၢႆးထုၼ်းဢႃယု 16 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉဢုပ်ႇၵၼ်သဵင်ႁႅင်းဝႆႉၵွပ်ႈဝႃႈႁူလူင်းလႃႉဝိၼ်း ဢမ်ႇပေႃးလီ၊ၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၵႂႃႇလေႇမိူင်းယဵၼ်။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိၼႄးဝႃႈ ၶဝ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး ပွႆႇၶၢဝ်ႇပၼ် သိုၵ်းတႆးလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းတႆးတေၸၢင်ႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵၢင်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ၼႆသေတႄႇပေႃႉ ထုပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶဝ်ဝၢႆးထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၵႂႃႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းယိုၼ် ယၼ်ႁပ်ႉႁွင်း ဢဝ်ၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  12 06 201612 06 2016 Sai Nyunt12 06 2016 Sai Tun

ႁူဝ်ယွႆႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ဢႃယု ဝၢၼ်ႈတီႈယူႇ ႁွႆးၸဵပ်းယွၼ်ႉၺႃးပေႃႉ
1 လုင်းလႃႉဝိၼ်း 64 ၵိူတ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵုင်းပဝ်း ၺႃးပေႃႉတီႈသူပ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဵဝ်ႈ လွၼ်ႇၼိုင်ႈသိၵ်ႈလႄႈလိူတ်ႈတဵမ် သူပ်း
2 ၸၢႆးၺုၼ်ႉ 25 ပွၵ်ႉပူႇတႃႇလႃႈသဵဝ်ႈသေၶၢႆႉမႃးတီႈၵုင်းပဝ်း ၺႃးပိတ်ႉတီႈႁူဝ်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူၽၢႆႇ ၶႂႃသိၵ်ႇ
3 ၸၢႆးထုၼ်း 16 ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းပႄလင်သေပေႃႉ ထုပ်ႉတီႈႁူဝ်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇ

ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်းၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 20 ပၢႆပႃးၸဵမ်ၸၢဝ်းၶၢင်၊လိသူး၊လႃးႁူႇလႄႈတႆးယူႇႁူမ်ႈၵၼ်။ၵုင်းပဝ်းၼႆႉယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းယဵၼ်။ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉမီးၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်မၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်။  12 06 2016 Mong Yen Shn

  1. ၸဝ်ႈၼႃးၺႃးယိုဝ်းၽွင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/11/2016 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 40 လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 69 ယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 69 မွၵ်ႈ 50 လုၵ်ႉတၢင်းသဵၼ်ႈဝီ မႃးၸူးမိူင်းပႃးတီႈဢၼ်မီးတပ်ႉၶဝ်ယူႇဝႆႉသေယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႈ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 3:30 ဝၢႆးဝၼ်းၸၢႆးဢၢႆႈသႆဢႃယု 40 လုၵ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇသေပွၵ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉၺႃးသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸုၵ်းသေပႂ်ႉယၢမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၼ်း။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းသေမၢၵ်ႇၵွင်ႈႁူၺ်ႇၼိုင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃလူင်မၼ်း။ပီႈၼွင်ႉမၼ်းလႆႈဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                 +66: (0) 62- 941-9600              (ဢင်းၵိတ်း၊ တႆး)

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း                          +66: (0) 63-838-9029              (ဢင်းၵိတ်း၊ မၢၼ်ႈ)

>>> PDF တႆး| မၢၼ်ႈ| ဢင်းၵိတ်း

Videos

More Videos
Watch the video