တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်းၼႂ်းလုမ်းတြႃးၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၽွင်းပူၼ်ႉမႃးသီႇလိူၼ်

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်းၼႂ်းလုမ်းတြႃးၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၽွင်းပူၼ်ႉမႃးသီႇလိူၼ်

ၽိုၼ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 28/11/2017

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်းၼႂ်းလုမ်းတြႃးၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၽွင်းပူၼ်ႉမႃးသီႇလိူၼ်

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်း/ၵၢဝ်ႇႁႃလိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈၵေႃႉပႃးတင်းဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉမၢပ်ႇၽၢမ်းၼေးတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇလူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၽွင်းပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 15 ထိုင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 4 ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်းသိုၵ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇၵေႃႉၺႃးၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႊ/ယႄးတီႈႁူဝ်ပူင်း၊ၼႂ်းၼၼ်ႉႁူၵ်းၵေႃႉၵူၺ်းဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးတီႈႁူဝ်ပူင်းသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁတ်းသူႈလိူင်ႈမၼ်းလႄႈဢမ်ႇၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေႁႃတၢင်းဝႄႈႁူဝ် ၵႄႈတူဝ်ထူင်ႇၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ပီ (ၺႃးၺွပ်းယွၼ်ႉပႃးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ) ၼၼ်ႉၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉသၢမ်ပၢတ်ႈတေႃႇထိုင်ပေႃႈမႄႈပီႈ ၼွင်ႉမႃးယိုၼ်ယၼ်ႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႊႁူဝ်ပူင်း။မၼ်းၸၢႆးလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/08/2017 ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းတူဝ်ပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သိပ်းပွၵ်ႈပၢႆ လႄႈလႆႈၵႂႃႇလုမ်းတြႃးၸွမ်းပိူၼ်ႈၵူႈမိူဝ်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႆႉၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇႁႃၽူႈၵႄႈတၢင်၊ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၽွင်းယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈဢိၵ်ႇပႃးလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇမႃးသူႇၸႂ်းဢၼ်လုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၸူးႁူင်းသဝ်းတီႈၵုမ်းၶင်ၶဝ်ၼၼ်ႉတေႉတေႉၵွပ်ႈဝႃႈလႆႈၵႂႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပၢႆး ယူႇလီ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၵွပ်ႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၽွင်းၶဝ်ထုၵ်ႇၺွပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၺႃးၺွပ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသေထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁူဝ်ပူင်းၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017 ၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေသွၵ်ႈႁႃပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈသင်၊မၢပ်ႇၽၢမ်းၼေးဝႃႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းတႆးၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵေႃႉၼႆႉၺႃးၺွပ်းယွၼ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်မိူၼ်ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ၾူၼ်း၊ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းလႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈပဵၵ်ႉ သမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်းယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈယဝ်ႉ။လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်(သၢၵ်ႈသေႇ)သေႁႃလိူင်ႈမၢပ်ႇၽၢမ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃး ႁတ်းသူႈလိူင်ႈတွပ်ႇထၢမ်ၼႂ်းလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵေႃႉၸိူဝ်းၺႃးမၢပ်ႇၼေးၼၼ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ဢႃယု ဝၢၼ်ႈတီႈၺႃးၺွပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺွပ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လုမ်းတြႃးမိူဝ်ႈလဵဝ်
1 ၸၢႆးဝိၼ်း 12 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်း ၶမရ 424 လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးၸွမ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈ သႂ်ႇ၊ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးသိပ်းပွၵ်ႈပၢႆ
2 လုင်းဢေႃးၼႃႉ 40 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 ၶလရ 249 ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးလႄႈပႆႇ လႆႈၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးၸႅတ်ႈလိူင်ႈမၼ်း
3 ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ 28 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 ၶလရ 249 ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးလႄႈပႆႇ လႆႈၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးၸႅတ်ႈလိူင်ႈမၼ်း
4 ၸၢႆးၵူဝ်ႇ 37 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 ၶလရ 249 ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး 1 ပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်
5 ၸၢႆးလႃႉထုၼ်း 24 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်း ၶမရ 424 ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး 3 ပွၵ်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇထႅင်ႈ 2 ပွၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃး
6 ၸၢႆးၸၢမ်ႇ 29 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း ၶမရ 424 ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး 1 ပွၵ်ႈၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်
7 ၸၢႆးပၼ်ႇတ 30 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း ၶမရ 424 ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး 1 ပွၵ်ႈၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်
8 လုင်းသၢင်ႇၸၢႆး 47 ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုင်း ၶလရ 249 ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး 7 ပွၵ်ႈ၊သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃး 4 ပွၵ်ႈလႄႈဢမ်ႇတွပ်ႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈသင် 2 ပွၵ်ႈ
9 ၸၢႆးၶုၼ် 30 ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၶလရ 249 ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး 4 ပွၵ်ႈ၊သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႃး 3 ပွၵ်ႈလႄႈဢမ်ႇတွပ်ႇၵႂၢမ်း လၢတ်ႈသင် 1 ပွၵ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတိၺွပ်းမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေဢဝ်ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်လႆႈတုၵ်ႉယၢပ်ႇၸွမ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃတၢင်းၽိတ်း သႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇမတ်ႉသင်။

ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆးၵႃႈၼႆႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆတီႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပေႃႉထုပ်ႉတိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                          +66: (0) 62- 941-9600 

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅင်း                   +66: (0) 63-838-9029        

PDF files: >>> Shan| Burmese| English

Videos

More Videos
Watch the video