ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼွင်ၾႃလႄႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼွင်ၾႃလႄႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး (တၢင်ႉယၢၼ်း)

ဝၼ်းထိ 24/12/2017

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၼမ်ႉၼွင်ၾႃလႄႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/12/2017 ၼႆႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းတႆးသိပ်းၸဵတ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႈ 300 ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆတီႈၼွင်ၾႃလႄႈၽၢႆတင်းမူတ်းၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉၶူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21-22-/12/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊လႃႈသဵဝ်ႈ၊သႅၼ်ဝီ၊ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ၵူတ်ႉၶၢႆ၊သီႇပေႃႉ၊ၵျွၵ်းမႄး၊ၼမ်ႉၶမ်း၊လၢႆးၶႃႈ၊ၵႄႇသီႇ၊မိူင်းၼၢႆး၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းၼုင်းလႄႈမိူင်းယွင်း မွၵ်ႈ 300  ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်း (4) တီႈဝတ်ႉႁူၺ်ႈၵဵင်ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင်ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႄပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈႁုပ်ႈ သိမ်းတီႈလိၼ်၊လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ၶုတ်းၶမ်း၊ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉလူင် ဢၼ်တေ လႆႈ ၺႃးယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆႁႅင်း ၼမ်ႉ ၼိူဝ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်းသေပၢင်ပွႆးႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႄႉၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉႁူဝ်မင်းဢိူင်ႇႁူဝ်မင်းၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝၼ်းထိ 23/12/2017 သေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ၶူင်းတင်းမူတ်း။

ၸၢႆးပႃႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပေႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽၢႆၼွင်ၽႃႉ ၼႆၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၢၼ်းႁဝ်းတေလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်ႉသိုဝ်ႈယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်း ယၢပ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁူႉပၼ်ႁႃမၼ်းသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႈလိတ်ႈတေႃႇသူႈ ပၼ်ႁႃ ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။ ၶႂ်ႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်းသႃႇၽႃႇဝမိူင်းတႆး ႁဝ်း ထုၵ်ႇ လီဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၵူႈဢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း”ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆးၽူႈဢွၼ်ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈထုၵ်ႇလီ ထွမ်ႇ ၵၢင် ၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ်ႁႅင်းဢီးၵိုတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆၼွင်ၽႃႉ လႄႈၽၢႆၼိူဝ် မႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းတင်းသဵင်ႈယွၼ်ႉ ဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင် ၸၼ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈသင် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီးၽွၼ်းလီသင်မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်း လီ တွၼ်ႈ တႃႇ မိူင်းၶႄႇလႄႈမိူင်းထႆးဢၼ်မႃးလူင်းတိုၼ်း လႃးၼႆႉ ၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတေႉတေ တေထုၵ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်း ယေးလႄႈ သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး သေထုၵ်ႇ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းတင်းမူတ်းမီးႁႃႈဢၼ်။ၼႂ်းၼၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇမီး1 ဢၼ်၊မိူင်းယၢင်း လႅင် 1 ဢၼ်လႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 3 ဢၼ်ႁူမ်ႈပႃးၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼွင်ၾႃၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း။

ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼွင်ၾႃၼႆႉၶွမ်ႇပၼီႇႁႆႇတရူဝ်ႇၶျႆးၼႃႉ (Hydrochina) မိူင်းၶႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ၽၢႆၼွင်ၾႃမႂ်းယူႇဝႆႉၼႂ်း ၵႄႈပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ႁႃယုင်ႈယၢင်ႈ။ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇမီးၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႃႈတၢင်း တူၵ်းမီး ဢၢင်ႇ ၵဵပ်း ၼမ်ႉလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃးၸဵမ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူၼ်ပႃႇ တီႇ မႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSAၸုမ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း KIAၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLAပိူဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ႉတီႈ၊ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆယဝ်ႉၸိုင်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼွင်ၾႃ 90% ၼႂ်း 1,200 မေႊၵဝတ်ႊၼၼ်ႉတေဢဝ်ဢွၵ်ႇသူင်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇသေၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉတေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းလီသင်လိူဝ်သေတေၺႃးၽေးႁၢႆႉၸႃႉလႄႈၽေးၶဵၼ်ၽၢႆတႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

12 24 2017 SSFN02 12 24 2017 SSFN04

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးပႃႉ (တၢင်ႉယၢၼ်း)       +95 (0) 940-376-7836

ၼၢင်းၼူၼ်းႁွမ်                 +95 (0) 979-298-9714                 +95 (0) 942-540-8831

ၸၢႆးၵွင်သႅင်                     +66 (0) 62-941-9600

PDF files:>>> Shan| Burmese| English

Videos

More Videos
Watch the video